SIA “Codo real” privātuma politika (klientu (datu subjektu) datu apstrādes principi) izstrādāti atbilstoši Eiropas parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, prasībām.

Rīga, 2020. gada 15. Janvārī


1. Datu koppārziņi : SIA “Codo real” un nekustamo īpašumu aģenti, kas strādā zem šī zīmola, un ar kuriem noslēgts sadarbības līgums. Datu koppārziņi atbil par Datu subjekta datu apstrādi atbilstoši definētiem mērķiem, pamatojoties uz līgumsaistību izpildi.

2. Informācija saziņai

Jautājumos, kas saistīti ar datu apstrādi, Datu subjekts var sazināties ar SIA “Codo real”, nosūtot paziņojumu/jautājumus uz e-pasta adresi info@codoreal.com.


3. Datu subjekta datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamats

Datu subjektu personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir:

 1. Datu subjekta pieprasījumu izpilde pirms līguma noslēgšanas;
 2. Līgumsaistību noformēšana starp Datu subjektu un Datu pārzini;
 3. Tiesisko attiecību uzturēšana ar Datu subjektu (Datu pārziņa leģitīmā interese);
 4. Leģitīmā interese attiecībā uz tiešo tirgvedību;
 5. Datu subjekta piekrišana, kad tas nepieciešams, lai:
  • sūtītu digitālo saturu tiešās tirgvedības nolūkos;
  • atrastu datu subjektu;
  • vāktu datus par Datu pārziņa interneta vai mobilo pakalpojumu lietojumu, izmantojot sīkdatnes, reklāmas identifikatorus vai citas līdzīgas izsekošanas tehnoloģijas šajā privātuma politikā noteiktajiem mērķiem;
  • citiem likumos noteiktiem mērķiem.

Personas dati tiek apstrādi šādiem mērķiem:

 • līguma noslēgšana ar Datu subjektu;
 • dažādu mājokļu pakalpojumu tirgvedība, piedāvājuma sagatavošana, starpniecības pakalpojuma sniegšana;
 • Datu subjekta kredītspējas novērtēšana un rēķinu izrakstīšana, maksājumu uzraudzība un iekasēšana, datu nodošana parādu piedziņas kompānijām;
 • saziņa ar Datu subjektu, tostarp organizējot Datu subjektu atsauksmju un apmierinātības aptaujas;
 • tiešā mārketinga mērķauditorijas noteikšana un realizēšana, izmantojot e-pastu, tālruni un digitālā veidā, tostarp, ar digitālajām reklāmām (reklāmas Internetā un mobilajos pakalpojumos);
 • tirgvedības izpēte;
 • uzņēmējdarbības attīstīšana;
 • krāpšanas un citu noziedzīgu nodarījumu atklāšana un nepieļaušana, iegūtās informācijas nodošana kompetentām valsts institūcijām;
 • analīzes, segmentācijas un statistikas veikšana iepriekš minēto mērķu sasniegšanai.

4. Datu subjekti un personas datu kategorijas

Datu koppārziņi apstrādā tā iespējamo, pašreizējo un iepriekšējo klientu (Datu subjektu) datus. Tālāk minēto personas datu kategorijas tiek apstrādātas iepriekš minēto mērķu dēļ:

 • Datu subjekta pamatinformācija, vārds, uzvārds, personas kods, klienta, dzimšanas gads, valoda, pasta adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, vēlamais saziņas veids, rezidents vai nerezidents;
 • tirgvedības dati, tirgvedības pasākumi; izvēles un intereses, kas ir saistītas, piemēram, ar mājokļa, dzīvokļu veidiem un to īpašībām, dzīvojamām zonām un atrašanās vietām; mājsaimniecības lielums, mājokļa veids; datu subjekta īpašumā esošo dzīvokļu skaits; citas intereses un datu subjekta sniegtā informācija; tirgvedības atļaujas un piekrišanas, ierobežojumi un aizliegumi;
 • Datu subjekta konta dati, attiecību ar klientu termiņš, attiecību izveides un izbeigšanas kārtība; dati par līgumiem, tajā skaitā izbeigšanu, grozījumiem un nodošanu; datu subjektu atsauksmes un sūdzības; atbildes Datu subjektiem un tirgvedības izpēte; cita saziņa; dati par rēķinu izrakstīšanu, maksājumiem, parādu piedziņu un kredītspēju;
 • digitālo pakalpojumu lietotāju dati, piemēram, digitālajam kontam nepieciešamie reģistrācijas dati, piemēram, lietotājvārds, segvārds, parole un citi identifikatori; informācija par pakalpojuma lietojumu, piemēram, pakalpojuma funkciju lietojums un pārlūkošanas informācija, izmantojot lietotāja digitālo kontu; informācija, kas savākta, izmantojot sīkdatnes un citas līdzīgas tehnoloģijas, piemēram, lietotāja pārlūkotās Datu kopppārziņu tīmekļa vietnes un lapas, ierīces modelis, atsevišķa ierīce un/vai sīkdatņu identifikators, kanāls, ar kuru tiek piekļūts pakalpojumam (tīmekļa pārlūks, mobilo ierīču pārlūks, lietojumprogramma), pārlūka versija, IP adrese, sesijas identifikators, sesijas laiks un ilgums, ekrāna izšķirtspēja un operētājsistēma; atrašanās vietas dati, piemēram, koordinātas, kas aprēķinātas, izmantojot GPS, WLAN savienojuma punktus vai mobilā tīkla bāzes stacijas, ja lietotājs šim nolūkam ir devis savu skaidru piekrišanu;
 • dati par sociālo plašsaziņas līdzekļu lietojumu, piemēram, Datu koppārziņu tīmekļa vietne var ietvert sociālo plašsaziņas līdzekļu funkcijas, piemēram, Facebook pogu „Patīk” un „Dalīties”. Datu pārzinis var saņemt komentāru vai saiti, ar ko lietotājs dalās no Datu pārziņa tīmekļa vietnes Facebook vietnē; Datu pārzinis var arī saņemt lietotāja publiskā profila datus Facebook vietnē un jebkuru informāciju, ar ko Facebook lietotājs dalās, izmantojot Datu koppārziņa pakalpojumus.
 • Datu subjekta un lietotāja analīzes dati, piemēram, lietotāja/Datu subjekta un tirgvedības segmenti un profili, kas atvasināti no iepriekš aprakstītajiem datiem un no regulāro avotu datiem, izmantojot analīzi un paraugus, piemēram, lietotāja/Datu subjekta iespējamo interešu aprēķins vai citādi segmentējot lietotāju/klientu noteiktās lietotāju grupās.

 • Datu subjektu personas kodus apstrādā vienīgi likumā atļautajiem mērķiem, ja ir svarīgi noteikt Datu subjektu, piemēram, dzīvokļu pārdošanas vai īres gadījumā; kredīta piešķiršanas vai parādu piedziņas gadījumā.

  Tiešās tirgvedības veikšanai kā noteikts iepriekš, tiek izmantota tikai pamatinformācija un tirgvedības dati.


  5. Regulārie informācijas avoti

  Personas datus vāc tieši no Datu subjekta, kad Datu subjekts reģistrējas vai izmanto pakalpojumu; sūta kontaktpersonas informācijas vai citas informācijas pieprasījumu vai aizpilda veidlapu, slēdz līgumu, piedalās pasākumos vai kā citādi sazinās ar Datu koppārziņiem personīgi, pa tālruni vai digitālā veidā. Personas dati var arī tikt ievākti un atjaunināti, izmantojot Uzņēmumu tīmekļa vietnes, atklātu un slēgtu sabiedrību un uzņēmējdarbības reģistrus, valsts iestādes, pasta operatorus, publiskus telefona abonentu sarakstus, tiešās tirgvedības un citus datu starpniekus un citus līdzīgus valsts un privātus reģistrus.


  6. Datu izpaušana un pārsūtīšana

  Datu koppārziņi var izpaust personas datus citiem saistītiem uzņēmumiem, kuru nekustamos īpašumus un pakalpojumus minētie datu koppārziņi realizē un pārdod klientiem.

  Dati netiek izpausti citām personām, izņemot, gadījumus, kas izriet no Datu koppārziņu juridiskajām vai līguma saistībām.

  Datu pārzinis var nodot datus ārpakalpojuma sniedzējiem grāmatvedības, tirgvedības, saziņas un citas funkciju veikšanai. Šādā gadījumā Datu koppārziņi var nodot personas datus šiem ārpakalpojuma sniedzējiem, ciktāl tas nepieciešams viņu sniegto pakalpojumu nodrošināšanai. Šie ārpakalpojuma sniedzēji apstrādā personas datus Datu koppārziņu vārdā, un viņiem ir jāievēro Datu koppārziņu norādījumi un šie datu apstrādes principi. Datu koppārziņi, noslēdzot līgumus ar atbilstošiem noteikumiem, nodrošina, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar tiesību aktu prasībām.

  Personas dati netiek pārsūtīti ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ).


  7. Datu aizsardzība un saglabāšana

  Piekļuve Datu subjekta personas datiem ir atļauta tikai tām personām, kurām datu apstrādes veikšana ir nepieciešama, lai realizētu definētos mērķus. Digitālie dati tiek aizsargāti ar ugunsmūri, parolēm un citiem tehniskiem līdzekļiem. Visi dati tiek glabāti aizslēgtos skapjos un telpās, kas ir aizsargātas ar fiziskiem piekļuves kontroles līdzekļiem.

  Pēc klientu attiecību beigām personas datus glabā, kamēr ir spēkā līgumiskās un juridiskās tiesības un pienākumi, kā arī līdz saglabāšanas un atbildības periodu beigām, saskaņā ar, piemēram, Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un Grāmatvedības likumu.

  Pēc līguma attiecību beigām Datu koppārziņi var saglabāt anonimizētus datus, kā arī iepriekš minēto pamatinformāciju (izņemot personas kodu) un datu subjekta tirgvedības datus tiešās tirgvedības nolūkos.


  8. Datu subjekta piekļuves, datu labošanas un citas tiesības

  Datu subjektiem ir tiesības zināt, kāda veida personas datus Datu koppārziņi ir savākuši un apstrādājuši. Pēc Datu subjekta pieprasījuma dati tiks laboti, dzēsti vai papildināti, ja tie saturēs jebkādus nepareizus, nevajadzīgus, nepilnīgus vai novecojušus personas datus.

  Datu subjektiem ir tiesības aizliegt izmantot datus tiešai reklāmai, tirdzniecībai pa tālruni un citiem tiešās tirgvedības veidiem, kā arī aizliegt izmantot datus anketās un tirgus izpētē.

  Datu subjekti var atsaukt piekrišanu, ko viņi ir devuši datu apstrādei, iebilst pret datu apstrādi vai ierobežot to apstrādi likumā noteiktajos gadījumos, kā arī viņiem ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

  Pieprasījumus un jautājumus Datu subjekts var iesniegt, nosūtot uz 2.punktā minēto pa e-pasta adresi. Brīdinām, ka Datu kopppārziņiem būs jālūdz papildus informācija, lai noteiktu datu subjekta identitāti.